h-04.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је 1958. године, по сепарационом систему. Како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Данас крушевачка канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 350 km, као и 100 km атмосферске мреже, коју ЈКП „Водовод-Крушевац“ свакодневно одржава. Предузеће се бави и прикупљањем и одвођењем канализационих и атмосферских вода, одржавањем канализационе мреже, надзором, управљањем и еколошким мониторингом заштите канализационог система и реципијента. 

Санитарни канализациони систем Града Крушевца се може условно поделити на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско – Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је у току и предходе му радње на комплетирању главних градских колектора.

Циљ Предузећа је да се одвођење отпадних вода реализује према највишим стандардима заштите животне средине, планираног и стабилног развоја, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Немачка Развојна Банка, финансирале су радове на реконструкцији изградње канализационог система у Крушевцу. Овај инвестициони програм има за циљ да се становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода....

За потребе несметаног функционисања Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, претходили су радови на изградњи групе колектора и канализационе мреже која је изграђена како у градском тако и у сеоском подручју. Због комплексности пројекта, радови на колекторској мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ФАЗЕ 3.

_____________________________

Прва група колектора – ЛОТ 1

Радови на првој групи колектора почели су 2015.године и обухватали су изградњу колекторске мреже у укупној дужини од 10.013 m са седам пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима, од чега је најзначајнија комплетно изграђена и регулација атмосферске канализације у насељу Багдала 3, као и ревитализација фекалне канализације у Улици Краља Александра Ујединитеља.

У 2013.години изабран је Конзорцијум предузећа, на челу са GAUFF Ingenieure из Франфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације. У 2014. и 2015.години извршен је откуп земљишта, урађени су пројекти за изградњу свих седам колектора из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), обезбеђене су грађевинске дозволе, спроведен је Тендерски поступак, изабран је извођач радова и уговорени су радови за изградњу колектора (ЛОТ 1). Изабрани извођач радова је био Конзорцијум „Телекомуникација Блаце“ и „SADE“ – SERBIA CGTH, а ЈКП „Водовод-Крушевац“ је наручилац радова. Вредност радова ЛОТ 1 износио је око 1.100.000 евра

ЛОТ 1 чине:

 1. Кошијски колектор - Простире се од Ул. Поручника Божидара - Хајдук Вељкова - Достојевског - Краља Александра (преко пута Роде) - дуж аеродрома – почетак насеља Липовац (преко пута водоводског објекта).
 2. Колектор кишне канализације у насељу Багдала III у Крушевцу - Простире се од Ул. Косовске битке до улице у постојећи кишни колектор на углу Ул. Кнеза Павла и Карађорђеве улице.
 3. Колектор у улици Краља Александра Ујединитеља - Простире се од Улице Радомира Јаковљевића до прикључка на Кошијски колектор.
 4. Кожетински колектор - Простире се од Ул. Мајке Југовића до раскрснице Ул. Ћирила и Методија и Косовске улице у Крушевцу.
 5. Колектор кишне канализације у улици Колубарске битке у Крушевцу(Иванковачки блок) - Простире се од Улице Колубарске битке – Саве Шумановића – Ул. Колубарске битке у Крушевцу.
 6. Рехабилитација канализационе мреже отпадних вода у зони Паруновачког моста - Простире се у зони Паруновачког моста.
 7. Јасички колектор - Простире се до споја на планирани колектор „С“ у Крушевцу.

Радови на изградњи прве групе колектора - ЛОТ 1 завршени су у 2016. години у планираном року, према грађевинској дозволи. У јануару 2017. године извршена је предаја радова на изградњи групе колектора – ЛОТ 1 између консултаната из GAUFF-a, представника извођача радова „Телекомуникација Блаце“ и Надзора – корисника ЈКП „Водовод-Крушевац“. Том приликом извршено је потписивање све потребне документације које су пратилее ове радове, чиме је ЈКП „Водовод-Крушевац“ званично примио све завршне радове.

_____________________________

Друга група колектора - ЛОТ 2

Након ових радова отпочело се са значајнијом фазом, другом групом колектора ЛОТ 2 и то почетком 2017.године. Другу групу (ЛОТ 2) чини 11 пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима за несељена места. У 2016.години изабран је извођач радова након спроведене Тендерске процедуре, а то је Конзорцијум „Телекомуникација“ д.о.о. – „Јединство“ Севојно – „SADE“ SerbiaCGTH. ЈКП „Водовод-Крушевац“ је био инвеститор, а вредност радова ЛОТ 2 износио је око 6.800.000 евра. Почетком 2017. године званично су отпочели радови на изградњи друге групе колектора – ЛОТ 2.

У овој групи колектора урађено је више од 40 km канализационе и колекторске мреже. Комплетно је урађена канализациона мрежа у 4 сеоска насеља и то у Великом Головоду, Модрици, Липовцу и Пакашници. Такође, урађена је и атмосферска канализација на Новом гробљу у Улици Тимочке буне и комплетна регулација Гарског потока у дужини од 1,5 km. Регулацијом потока решен је дугогодишњи проблем изливања канализације у овом делу града. Важност овог комуналног пројекта се огледа и кроз уређење градске површине.

ЛОТ 2 чине:

 1. Колектор "D" - Реконструкција - повезивање Кожетинског колектора отпадних вода на колектор "D" на раскрсници улица Јасички пут и Железничке у Крушевцу.
 2. Читлучки колектор - Колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектором "C" у Крушевцу.
 3. Пакашички колектор - Отпадне вода из правца Пакашнице дуж десне обале Гарског потока, од Улице Војводе Мишића до Улице Железничке у Крушевцу. Пројекат је подељен на 2 дела.
 4. Колектор "B" - Колектор отпадних вода "B" од левообалног насипа Гагловске реке до Јастребачког пута у Крушевцу.
 5. Лазарички колектор - Лазарички колектор отпадних вода од Железничке улице до споја на Јасички колектор у Крушевцу.
 6. Колектор "C" - Колектор отпадних вода "C" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу.
 7. Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде - Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде, Општина Крушевац.
 8. Канализациона мрежа у насељу Модрица - Канализациона мрежа у насељу Модрица, Општина Крушевац.
 9. Канализациона мрежа у Насељу Липовац - Канализациона мрежа у насељу Липовац, Општина, Крушевац.
 10. Канализациона мрежа у насељу Пакашница - Канализациона мрежа у насељу Пакашница, Општина Крушевац.
 11. Регулација Гарског потока - Регулација Гарског потока од улице Цара Лазара до улице Војводе Мишића у Крушевцу.

____________

ФАЗА 3

По завршетку изградње друге групе колектора, отпочела је Фаза 3 која обухвата наставак радова на канализационој мрежи у дужини од 13 километара. У 2019. години урађена је реконструкција фекалне канализације на Костурници код зграде „Чоче“, у Улици Ћирила и Методија и на кружном току „Ринг“, у Улици Хајдук Вељковој на кружном току „Конак“, у Липовцу (Липовац 2), као и чишћење Јасичког колектора дужине 2.800 m. У овој години завршени су радови на изградњи фекалне канализације у Дедини, Кобиљу и Липовцу, а у плану је да се заврши реконструкција црпне станице Пањевац. Укупна вредност радова Фазе 3 износи око 1.430.000 евра.

Радовима на унапређењу и изградњи канализационог система омогућено је да на канализациону мрежу буде прикључено преко 84.000 становника, односно преко 28.000 домаћинстава и комерцијалних објеката на територији града Крушевца.

ОБИЛАЗАК ГАРСКОГ ПОТОКА

У присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, заменице градоначелника града Крушевца Весне Лазаревић, Председника Скупштине града Крушевца Живојина Милорадовића и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића са сарадницима посећена је једна од уређених локација на Гарском потоку.

ОБИЛАЗАК ГАРСКОГ ПОТОКА (3)

У присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, заменице градоначелника града Крушевца Весне Лазаревић, Председника Скупштине града Крушевца Живојина Милорадовића и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића са сарадницима посећена је једна од уређених локација на Гарском потоку.

ОБИЛАЗАК ГАРСКОГ ПОТОКА

У присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, заменице градоначелника града Крушевца Весне Лазаревић, Председника Скупштине града Крушевца Живојина Милорадовића и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића са сарадницима посећена је једна од уређених локација на Гарском потоку.

У ТОКУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ КОД „КОНАКА“

Крајем марта ЈКП „Водовод-Крушевац“ је отпочео радове на реконструкцији водоводне мреже на раскрсници улица Поручника Божидара, Николе Тесле, Хајдук Вељкове и Доситејевој.

ОБИЛАЗАК ГАРСКОГ ПОТОКА (2)

У присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, заменице градоначелника града Крушевца Весне Лазаревић, Председника Скупштине града Крушевца Живојина Милорадовића и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића са сарадницима посећена је једна од уређених локација на Гарском потоку.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА „Б“ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

Радови на изградњи колектора „Б“ теку планираном динамиком До сада је завршено око 80% трасе од укупне дужине која износи 1.230 метара. Завршена је фаза подбушивања испод пута Крушевац – Појате.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти