Колектори и колекторска мpежа

 

УВОД

Изградња канализације у Крушевцу започета је 1958. године по сепарационом систему. Како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације.

На градску канализацију прикључено је око 62.000 становника, односно 95% становништва обухваћеног ГУП-ом.

Изграђеном канализационом мрежом у оквиру ГУП-а управља ЈКП „Водовод-Крушевац“, а канализацијом у Рибарској Бањи и Јасици локалне власти (МЗ).

Укупна дужина канализационе мреже износи 240 km са 90 km прикључне мреже (коју ЈКП „Водовод-Крушевац“ одржава о трошку корисника).

По подацима ЈКП „Водовод-Крушевац“ број прикључака на канализациону мрежу износи 16.585, од тога 14.62 домаћинства и 1.913 прикључака.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Немачка Развојна Банка, финансирају радове на реконструкцији изградње Канализационог Система у Крушевцу.

Овај инвестициони програм има за циљ да се становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода. Због обимности и комплексности посла, које чини 18 Гланих пројеката, колектори су сврстани у две групе (два ЛОТ-а). Вредност радова ЛОТ-а 1 по Тендеру је 1.091.000 евра, а ЛОТ-а 2 је 6.889.513 евра. Цео Пројекат се финансира средствима узетим од KFW банке на рок отплате од 12 година. 95% тог износа зајма отплаћује Влада Републике Србије, а 5% износа зајма ЈКП "Водовод-Крушевац".

ГРУПА КОЛЕКТОРА - ЛОТ 1

ЛОТ 1 – Прву групу (ЛОТ 1) чине 7 пројеката са комплетним примарним и секундарним водововима. Извођач радова је Конзорцијум „Телекомуникација Блаце“ , а ЈКП „Водовод-Крушевац“ је инвеститор радова.

ЛОТ 1 чине:

 1. Кошијски
 2. Багдала III
 3. Колектор у улици Краља Александра Ујединитеља
 4. Кожетински
 5. Иванковачки блок
 6. Паруновачки
 7. Јасички

ГРУПА КОЛЕКТОРА - ЛОТ 2

ЛОТ 2 - Другу групу (лот 2) чине 11 пројеката са коплетним примарним и секундарним водовима. Извођач радова је Конзорцијум „Телекомуникација“ д.о.о. – „Јединство“ Севојно – „SADE“ SerbiaCGTH, а ЈКП „Водовод-Крушевац“ је инвеститор радова.

ЛОТ 2 чине:

 1. Колектор „D“
 2. Читлучки
 3. Пакашички
 4. Колектор „B“
 5. Лазарички
 6. Колектор „C“
 7. Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде
 8. Канализациона мрежа у насељу Модрица
 9. Канализациона мрежа у насељу Липовац
 10. Канализациона мрежа у насељу Пакашница
 11. Регулација Гарског потока

----

ЛОТ 1

 

 1. Кошијски колектор
 • Простире се од ул. Поручника Божидара - Хајдук Вељкова - Достојевског - Краља Александра (преко пута Роде) - дуж аеродрома – почетак насеља Липовац (преко пута водоводског објекта).
 • Пречник колектора од ул. Поручника Божидара - Хајдук Вељкова - Достојевског - Краља Александра (преко пута Роде) је DN 400, а од аеродрома до насеља Липовац је пречника DN 
 • Почетак радова: 14.09. 2015. 
 • Завршетак радова: децембар 2016. 
 1. Колектор кишне канализације у насељу Багдала III у Крушевцу
 • Простире се од ул. Косовске битке до улице у постојећи кишни колектор на углу ул. Кнеза Павла и Карађорђеве улице.
 • Извођач радова је извео радове на кишној канализацији у дужини од 800m пречника цеви DN 800, као и завршне радове на прихватним каналима површинских вода и сређивању терена.
 • Почетак радова: септембар 2015.
 • Завршетак радова: децембар 2016.
 1. Колектор у улици Краља Александра Ујединитеља
 • Простире се од Улице Радомира Јаковљевића до прикључка на Кошијски колектор.
 • Извођач радова је извео радове на изградњи канализације отпадних вода у ул. Краља Александра I Ујединитеља у Крушевцу од ул. Радомира Јаковљевића до прикључка на Кошијски колектор, пречника цеви DN 300 у дужини од 0.75
 • Почетак радова: 07.03.2016.
 • Завршетак радова: 21.07.2016.
 1. Кожетински колектор
 • Простире се од ул. Мајке Југовића до раскрснице ул. Ћирила и Методија и Косовске улице у Крушевцу.
 • Извођач радова је извео радове на изградњи Кожетинског колектора у ул. Веселина Николића на фекалној канализацији у дужини од 452m пречника цеви DN 400, као и на повезивању кућних прикључака.
 • Почетак радова: 05.04.2016.
 • Завршетак радова: 22.06.2016.
 1. Колектор кишне канализације у улици Колубарске битке у Крушевцу (Иванковачки блок)
 • Простире се од Улице Колубарске битке – Саве Шумановића – Колубарске битке улице у Крушевцу.
 • Извођач радова је извео радове на кишној канализацији у ул. Вулета Качаревића, ул. Расинских Одреда и ул. Колубарске битке, пречника DN 300 у дужини од 0.6
 • Почетак радова: 08.04.2015.
 • Завршетак радова: 26.07.2016.
 1. Рехабилитација канализационе мреже отпадних вода у зони Паруновачког моста
 • Извршена је изграња секундарног колектора у зони Паруновачког моста. Извођач радова извео радове у зони Паруновачког моста урађено je 1150 m гравитационог цевовода пречника цеви DN 200 и DN 250 са пратећим шахтама и 302m потисног цевовода од црпне станице до постојећег колектора у ул. Веце Корчагина урађена је црпна станица на платоу поред паркинга код Паруновачког моста.
 • Простире се у зони Паруновачког моста.
 • Почетак радова: 12.07.2016.
 • завршетак радова: 21.10.2016.
 1. Јасички колектор
 • Простире се до споја на планирани колектор „С“ у Крушевцу.
 • Извршена је реконструкција низводног дела Јасичког колектора отпадних вода до споја на планирани колектор „С“ у Крушевцу, пречника цеви DN 600 у дужини од 0.3 km.
 • Почетак радова: 05.10.2016.
 • Завршетак радова: 08.12.2016.

----

ЛОТ 2

1.   Колектор "D"

 •  Реконструкција - повезивање Кожетинског колектора отпадних вода на колектор "D" на раскрсници улица Јасички пут и Железничке у Крушевцу DN  500 дужине 16,52 m.

2.   Читлучки колектор

 •  Колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектором "C" у Крушевцу, DN 250, DN 110 и црпна станица дужине 2.582,35 m. 

3.   Пакашички колектор 

 •  Отпадне вода из правца Пакашнице дуж десне обале Гарског потока, од улице Војводе Мишића до улице Железничке у Крушевцу, DN 250 дужине 1.980 m. Пројекат је подељен на 2 дела.

4.   Колектор "B"

 •  Колектор отпадних вода "B" од левообалног насипа Гагловске реке до Јастребачког пута у Крушевцу, DN 250 дужине 2.695,26 m.

5.   Лазарички колектор

 •  Лазарички колектор отпадних вода од Железничке улице до споја на Јасички колектор у Крушевцу, DN 400 дужине 1.206,12 m.

6.   Колектор "C"

 •  Колектор отпадних вода "C" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу, DN 600 дужине 2.074 m.

7.   Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде

 • Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде, Општина Крушевац DN 200, DN 250, дужине 5.363 m.

8.   Канализациона мрежа у насељу Модрица

 •  Канализациона мрежа у насељу Модрица, Општина Крушевац DN 200 дужине 11.062 m.

9.   Канализациона мрежа у Насељу Липовац

 •  Канализациона мрежа у насељу Липовац, Општина, Крушевац DN 250, DN 200 дужине 3.392 m.

10. Канализациона мрежа у насељу Пакашница

 •  Канализациона мрежа у насељу Пакашница, Општина Крушевац DN 250 m.

11. Регулација Гарског потока

 •  Регулација Гарског потока од улице Цара Лазара до улице Војводе Мишића у Крушевцу. Дужине 1.501 m.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs