h-05.png
Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву
Изградња саобраћајнице до резервоара у насељеним местима
Гас детектор за потребе ППОВ
Црева високог притиска и млазнице
Машина за сучеоно заваривање д315
Хидраулични чекић
Машина за електрофузионо заваривање
Набавка дугорочног кредита 2021
РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
УРЕЂЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ СА ОПРЕМОМ ЗА ДОДАТНУ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ППОВ
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ЗА ГРУПЕ НАСЕЉА: ВЕЛИКА ЛОМНИЦА, БУЦИ И БУКОВИЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МАЈДЕВО
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР ЗА ППОВ
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
ПОПРАВКА КАПИЈА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
Водоводно канализациони материјал за текуће одржавање (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештењеопродужењурока

Oдлука о додели уговора- партија 1- поцинковани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 2- месингани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 3- ливено гвоздени материјал

Oдлука о додели уговора- партија 4- ливено гвоздене спојке

Oдлука о додели уговора- партија 5- репаратурне спојке

Oдлука о додели уговора- партија 6- цевни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 7- електрофузиони елeменти

Обавештење о закљученом уговору партија 1-поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 2-месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 3-ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 6-цевни материјал

Oбавештење о закљученом уговору Партија 4- Ливено гвоздене спојке

Обавештење о закљученом уговору Партија 5- Репаратурне спојке

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (ПО ПАРТИЈАМА)
НАБАВКА ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА - 3 ПОЛОВНА ВОЗИЛА
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА (ФАЗА 1)
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И РАДНИКА
Набавка покретне цистерне за транспорт воде
Изградња водоводне линије „Буци-Јастребац“- грађевински радови
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН
НАБАВКА МОБИЛНИХ ЧИТАЧА ВОДОМЕРА
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
ПОПРАВКА ОЗОНАТОРА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У МАЈДЕВУ
ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ОБЈЕКТА ОДРЖАВАЊА У ЛИПОВЦУ
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗА ППОВ
НАБАВКА И ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОТВАРАЊЕ ППОВ-а
АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ
ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама) 2020/2
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA PRI SANACIJI KVAROVA I IZRADI PRIKLJUČAKA ( PO PARTIJAMA )
ПОКРИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ЛИПОВЦУ- ФАЗА 2
НАБАВКА НОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ - МИНИ БАГЕР ГУСЕНИЧАР
Ферихлорид за ППОВ
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ГЛОБАРЕ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНА (ПО ПАРТИЈАМА)
Материјал за изградњу водоводне линије „Буци-Јастребац“
ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама)
МАЗИВА, УЉА И ТЕЧНОСТИ 2020
НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОМЕРА ОПРЕМОМ ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ
Набавка аутомобила за потребе службе одржавања водоводне мреже у Великом Шиљеговцу
АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2020
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ППОВ - ФАЗА 2
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2020
ТЕЧНИ ХЛОР 2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЧНИХ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У ГРАДУ-ГРУПА 2
Изградња црпне станице Ломница -фаза 2
Изградња црпне станице Буци- фаза 2
Набавка материјала за изградњу магистралног цевовода за излетиште Јастребац
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ ФАЗА 2
НАБАВКА МЕРАЧА ПРОТОКА СИРОВЕ ВОДЕ Ø1000 ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У МАЈДЕВУ
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА - ФАЗА 2
Набавка теретног возила са дизалицом
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ (по партијама)
Набавка и монтажа електромоторних погона вентила МРБ Липовац
Канцеларијски материјал 2019
НАБАВКА ЕЛЕКТРОЦРПНИХ АГРЕГАТА (ПУМПИ) ЗА ЦС ПЕПЕЉЕВАЦ
Песак и бетон
Набавка хидрауличне машине "BIVER" са прикључним уређајима
Набавка дугорочног кредита
Гуме за возила и машине предузећа
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2
НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ШАХТИ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ
Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање-Партија 4-Ливено гвоздене спојке
Материјал за реконструкцију водоводно канализационе мреже на кружним токовима
Машинско браварски материјал
Изградња црпне станице Ломница - фаза 1
Набавка путничког аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже (половна возила) – три аутомобила
Покривање отвореног магацина у Липовцу - фаза 1
ГОРИВА 2019.
Уређење канцеларијског простора у управној згради
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ У МАЈДЕВУ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (кетеринг)
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ
Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака
Изградња црпне станице Буци- фаза 1
Изградња црпне станице Ломница фаза 1
Набавка и штампање монографије и пратећег материјала за обележавање јубилеја фабрике воде
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА
Техничка контрола Главног пројекта изградње ППОВ
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ - ФАЗА 1
НАБАВКА ОПРЕМЕ И ВОДОМЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ
Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију 2019
Aлуминијум сулфат
Осигурање имовине и радника предузећа
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА ФАЗА 1
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 5 -Репаратурне спојке

Одлука о додели уговора - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Одлука о додели уговора - партија 6 -Цевни материјал

Одлука о обустави поступка - партија 4 - Ливено гвоздене спојке

Одлука о додели уговора - партија 7 - Електрофузиони елементи

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5-Репаратурне спојке

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6-Цевни материјал

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОЊУХ
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2019
ПОЛИАКРИЛАМИД 2019
РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ 2019
Лабораторијске хемикалије
Лабораторијско посуђе и прибор
Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду - група 1
Водомери и резервни делови за водомере
Материјал за реконструкцију уличне водоводне мреже у Немањиној улици
Течни хлор 2019 - II
Извођење радова на санацији мокрих чворова у управној згради II фаза
Уређење простора благајне у управној згради
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ДВОРАНЕ 2019
РАСВЕТА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ТЕЧНИ ХЛОР 2019
ПОПРАВКА ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ 2019
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2019
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА 2019
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње
НАБАВКА ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПРОСТОРИЈАМА КОМАНДНОГ ЦЕНТРА У ЛИПОВЦУ
НАБАВКА ТРАКТОРА СА ПРИКОЛИЦОМ И ПРУКЉУЧНОМ ОПРЕМОМ
НАБАВКА ТЕРЕТНОГ КИПЕР ВОЗИЛА (ново возило)
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
СПЕКТРОФОТОМЕТАР
Електро материјал 2018
Материјал за изградњу секундарне мреже Велика Ломница
Грађевински материјал 2018
Набавка теретног возила (ново возило)
Песак и бетон
Набавка фиксне пумпе за препумпавање воде - ЦС Крушевица
Возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже 2018
ФАСАДЕРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У ЛИПОВЦУ
Набавка возила за потребе сектора одржавања – половна путничка возила (2 возила)
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ХЛОРДИОКСИД - КОМПОНЕНТА А И Б
Набавка опрреме за електрофузионо варење
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ 2018
Изградња црпне станице Гркљане
НАБАВКА ГОРИВА 2018
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ВЕЛИКА ЛОМНИЦА
Услуге мобилне телефоније 2018
НАБАВКА ГПС ИНСТРУМЕНТА И ТОТАЛНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ СНИМАЊА
ПОЛИАКРИЛАМИД
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН
Осигурање имовине и радника предузећа
Aлуминијум сулфат 2018
Машинско браварски материјал
Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију
Набавка возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже (половна возила)
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР
Извођење грађевинских радова при санацији кварова на водоводној мрежи и изради прикључака
Ново специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система
Набавка теретног возила (капацитета терета 3м³)
КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА
Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ
Водомери и резервни делови за водомере 2018
РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ
ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)
ИЗРАДА - ПОПРАВКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА БРАЈКОВАЦ
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ - ЗАВРШЕТАК РАДОВА
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
НАТРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ
Течни кисеоник 2018
Течни хлор 2018
Električna energija 2018
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2018
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2017
Канцеларијски материјал
Набавка половног комби возила за превоз радника
Набавка половних доставних возила-3(три) возила
Услуге фиксне телефонија
Набавка mатеријала за изградњу магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу
Набавка штампаног рекламног материјала поводом Јубилеја-60 година
ПЕСАК И БЕТОН 2017.
Хлордиоксид- компонента А и Б
ГОРИВО 2017.
Новог мини багера-гусеничара
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КАМЕНАРЕ 2017.
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАМЕНАРЕ 2017.
Материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2017.
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Oсигурање имовине и радника предузећа
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ТЕЧНИ ХЛОР У УКУПНОЈ КОЛИЧИНИ ОД 15000 КГ
Материјал и средства за одржавање хигијене 2017
АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 2017. - у укупној количини од 300.000 кг
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 2017. - ПО ПАРТИЈАМА
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Техничка контрола Главног пројекта-пројекта за грађевинску дозволу Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца
TEЧНИ ХЛОР 2017.
МАШИНСКО - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ - ПО ПАРТИЈАМА
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2017.
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР 2017.
Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања 2017.
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2017
ТЕЧНИ КИСЕОНИК
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Услуга фиксне телефоније
Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ (Обликована по партијама)
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2016
Канцеларијски материјал 2016
ГОРИВО (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел и Течни нафтни гас-аутогас)
ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Грађевински материјал
Песак и бетон
Осигурање имовине и радника предузећа
Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Aлуминијум сулфат 2016
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње 2016
Хлордиоксид компонента А и Б 2016
Електро материјал
Течни хлор 2016
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2016
Водоводно канализациони материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа
Лептирасти вентил (затварач) са пужним редуктором Ø 1000-10 бара
Систем механизам за закључавање(заштиту)сливничких решетки и шахт поклопаца са уградњом
Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем 2016
Опрема за снимање водоводне мреже (GPS)
Лабораторијско посуђе и прибор 2015-2
Машинско-браварски материјал 2015-2
Резервни делови за возила и машине предузећа 2015
Течни кисеоник 2015
Лабораторијске хемикалије 2015
Лабораторијско посуђе и прибор 2015
Машинско-браварски материјал 2015
Водоводно-канализациони материјал 2015
Услуге фиксне телефоније
Гориво (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, и течни нафтни гас-аутогас) 2015
Полиакриламид 2015
Канцеларијски материјал 2015
Водомери и резервни делови за водомере 2015
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2015
Рачунари и компоненте за рачунаре 2015
Песак и бетон 2015
Oсигурање возила и машина за регистрацију 2015
Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа 2015
Грађевински материјал 2015
Aлуминијум сулфат у укупној количини од 400.000 кг.
Течни угљен-диоксид
Гуме за возила и машине предузећа
Oсигурање имовине и радника предузећа 2015
Електро материјал 2015
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац- II фаза
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2015
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње
Течни хлор 2015
Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б) 2015
Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем
Aутоосигурање возила и машина предузећа за регистрацију
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац, Резервоар Липовац – I фаза
Течни кисеоник
Резервни делови за возила и машине предузећа
Полиакриламид
Водомери и резервни делови за водомере
Алат и припадајући прибор
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду
Техничка контрола Главних пројеката колектора
Гориво (Евро дизел, Евро БМБ 95-бензин и ТНГ-аутогас)
Водоводно - канализациони материјал
Лабораторијске хемикалије
Лабораторијско посуђе и прибор
Песак и бетон
Рачунари и рачунарска опрема
Канцеларијски материјал
Алуминијум сулфат гранулација 0-6 мм „пиринач“, квалитет „A“ по SRPS H.B1.103 или „одговарајући“
Oсигурање имовине и радника предузећа
Адвокатско - правне услуге и заступање
Машинско браварски материјал
Maзива, уља и течности за возила и машине предузећа
Грађевински материјал
Израда главног пројекта за интеграцију даљ. надз. и упр. МРБ „Липовац“ и Р „Липовац“ у пос. сис. упр. вод. истемом у ЈКП “Водовод - Крушевац“
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања
Електо материјал
Дозвољено прекорачење на текућем рачуну (овердрафт кредит)
Набавка електричне енергије
Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б)
Течни хлор

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs

Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Изградња саобраћајнице до резервоара у насељеним местима

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Гас детектор за потребе ППОВ

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Црева високог притиска и млазнице

Јавни позив

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Машина за сучеоно заваривање д315

Јавни позив

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Хидраулични чекић

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање понуде

Обавештење о закљученом уговору

Машина за електрофузионо заваривање

Јавни позив

Упутство за попуњавање

Обавештенје о закљученом уговору

Набавка дугорочног кредита 2021

Јавни позив

Конкурсна документација

РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

УРЕЂЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ СА ОПРЕМОМ ЗА ДОДАТНУ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ЗА ГРУПЕ НАСЕЉА: ВЕЛИКА ЛОМНИЦА, БУЦИ И БУКОВИЦА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговор 1

Питање и одговор 2

Питање и одговор 3

Питање и одговор 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МАЈДЕВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОПРАВКА КАПИЈА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно канализациони материјал за текуће одржавање (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештењеопродужењурока

Oдлука о додели уговора- партија 1- поцинковани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 2- месингани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 3- ливено гвоздени материјал

Oдлука о додели уговора- партија 4- ливено гвоздене спојке

Oдлука о додели уговора- партија 5- репаратурне спојке

Oдлука о додели уговора- партија 6- цевни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 7- електрофузиони елeменти

Обавештење о закљученом уговору партија 1-поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 2-месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 3-ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 6-цевни материјал

Oбавештење о закљученом уговору Партија 4- Ливено гвоздене спојке

Обавештење о закљученом уговору Партија 5- Репаратурне спојке

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Набавка половних доставних возила (три) комада

Одлука о додели уговора  - Партија 2 - Набавка половних путничких возила (два) комада

Партија 1 набавка половних доставних возила 3 (три) возила - Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 - Набавка половних путничких возила – 2 (два) комада - Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7-Електрофузиони елементи

НАБАВКА ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА - 3 ПОЛОВНА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА (ФАЗА 1)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори везани за тендерску документацију- Осигурање возила и машина за регистрацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И РАДНИКА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка покретне цистерне за транспорт воде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња водоводне линије „Буци-Јастребац“- грађевински радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА МОБИЛНИХ ЧИТАЧА ВОДОМЕРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОПРАВКА ОЗОНАТОРА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У МАЈДЕВУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ОБЈЕКТА ОДРЖАВАЊА У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА И ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОТВАРАЊЕ ППОВ-а

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама) 2020/2

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуменатција

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора - партија 2 - полиакриламид анјонски

Одлука о додели уговора - партија 1 - полиакриламид катјонски

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 - полиакриламид анјонски

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 - полиакриламид катјонски

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA PRI SANACIJI KVAROVA I IZRADI PRIKLJUČAKA ( PO PARTIJAMA )

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-Партија 1 Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака на водоводној мрежи

Одлука о додели уговора-Партија 2 Извођење грађевинских радова при санацији кварова на канализационој мрежи

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1-извођење грађ.радова при санацији кварова и изради прикључака

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2-извођење грађ.радова при санацији кварова на канализационој мрежи

ПОКРИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ЛИПОВЦУ- ФАЗА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА НОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ - МИНИ БАГЕР ГУСЕНИЧАР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ферихлорид за ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ГЛОБАРЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНА (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Oдлука о додели уговора –резервни делови за путничка возила

Oдлука о додели уговора -резервни делови за теретна моторна возила

Oдлука о додели уговора- резервни делови за грађевинске машине Fiat-Kobelco и Fiat-Hitachi

Обавештење о закљученом уговору за Резервне делове за возила и машине Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Обавештење о закљученом уговору за Резервне делове за возила и машине Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Обавештење о закљученом уговору за Резервне делове за возила и машине Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина „Fiat-Kobelco" и „Fiat-Hitachi"

Материјал за изградњу водоводне линије „Буци-Јастребац“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка Полиакриламид-Партија 1-Полиакриламид (катјонски)

Одлука о обустави поступка Полиакриламид-Партија 2-Полиакриламид (ањонски)

Обавештење о обустави поступка Полиакриламид-Партија 1-Полиакриламид (катјонски)

Обавештење о обустави поступка Полиакриламид-Партија 2-Полиакриламид (ањонски)

МАЗИВА, УЉА И ТЕЧНОСТИ 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОМЕРА ОПРЕМОМ ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка аутомобила за потребе службе одржавања водоводне мреже у Великом Шиљеговцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ППОВ - ФАЗА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЧНИХ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У ГРАДУ-ГРУПА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Ломница -фаза 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Буци- фаза 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка материјала за изградњу магистралног цевовода за излетиште Јастребац

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ ФАЗА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА МЕРАЧА ПРОТОКА СИРОВЕ ВОДЕ Ø1000 ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА - ФАЗА 2

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка теретног возила са дизалицом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкрусна документација

Одлука о додели уговора Електро материјал партија 1- електро- инсталациони материјал

Одлука о обустави поступка Електро материјал партија 2 – елементи аутоматике

Обавештење о обустави поступка Електро материјал, Партија 2 - Елементи аутоматике

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Електро - инсталациони материјал

Набавка и монтажа електромоторних погона вентила МРБ Липовац

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЦРПНИХ АГРЕГАТА (ПУМПИ) ЗА ЦС ПЕПЕЉЕВАЦ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка хидрауличне машине "BIVER" са прикључним уређајима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка дугорочног кредита

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Гуме за возила и машине предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2

Позив на подношење понуда

Конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ШАХТИ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање-Партија 4-Ливено гвоздене спојке

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију водоводно канализационе мреже на кружним токовима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско браварски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Ломница - фаза 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка путничког аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже (половна возила) – три аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Покривање отвореног магацина у Липовцу - фаза 1

Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Прилози

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВА 2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Уређење канцеларијског простора у управној згради

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
 
Обавештење о закљученомуговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ У МАЈДЕВУ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (кетеринг)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Буци- фаза 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Ломница фаза 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

Набавка и штампање монографије и пратећег материјала за обележавање јубилеја фабрике воде

Позив за подношење понуда 

Конкурсна докуемнтација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори 4

Измене и допуне конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 - услуге интернационалне кухиње

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 - услуге мешовите кухиње

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - услуге националне кухиње

 

Техничка контрола Главног пројекта изградње ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ - ФАЗА 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ОПРЕМЕ И ВОДОМЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА ФАЗА 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 5 -Репаратурне спојке

Одлука о додели уговора - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Одлука о додели уговора - партија 6 -Цевни материјал

Одлука о обустави поступка - партија 4 - Ливено гвоздене спојке

Одлука о додели уговора - партија 7 - Електрофузиони елементи

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5-Репаратурне спојке

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6-Цевни материјал

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОЊУХ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ПОЛИАКРИЛАМИД 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључаном уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду - група 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за Партија 2 – Електрофузиони материјал за прикључке

Водомери и резервни делови за водомере

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличне водоводне мреже у Немањиној улици

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2019 - II

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обевештење о закљученом уговору

Извођење радова на санацији мокрих чворова у управној згради II фаза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Уређење простора благајне у управној згради

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ДВОРАНЕ 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору

РАСВЕТА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ПОПРАВКА ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ

Позив за пoдношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПРОСТОРИЈАМА КОМАНДНОГ ЦЕНТРА У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ТРАКТОРА СА ПРИКОЛИЦОМ И ПРУКЉУЧНОМ ОПРЕМОМ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке

Обавештење о обустави отвореног поступка

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ КИПЕР ВОЗИЛА (ново возило)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

СПЕКТРОФОТОМЕТАР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 2

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору- Партија 1

Oбавештење о закљученом уговору- Партија 2

 

Материјал за изградњу секундарне мреже Велика Ломница

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка теретног возила (ново возило)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученом уговору

Набавка фиксне пумпе за препумпавање воде - ЦС Крушевица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ФАСАДЕРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка возила за потребе сектора одржавања – половна путничка возила (2 возила)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ХЛОРДИОКСИД - КОМПОНЕНТА А И Б

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Обаавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка опрреме за електрофузионо варење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Партија 1 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Одлука о додели уговора за Партија 2 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

Одлука о додели уговора за Партија 3 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Обавештење о закљученом уговору за Партија 2 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

Обавештење о закљученом уговору за Партија 3 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

 

Изградња црпне станице Гркљане

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документција

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ВЕЛИКА ЛОМНИЦА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге мобилне телефоније 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГПС ИНСТРУМЕНТА И ТОТАЛНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ СНИМАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОЛИАКРИЛАМИД

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско браварски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже (половна возила)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Материјал и средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Извођење грађевинских радова при санацији кварова на водоводној мрежи и изради прикључака

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ново специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка теретног возила (капацитета терета 3м³)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА - ПОПРАВКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА БРАЈКОВАЦ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ - ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 1

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 3

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАТРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Električna energija 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2017

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка половног комби возила за превоз радника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Набавка половних доставних возила-3(три) возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге фиксне телефонија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка mатеријала за изградњу магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка штампаног рекламног материјала поводом Јубилеја-60 година

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПЕСАК И БЕТОН 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Хлордиоксид- компонента А и Б

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Новог мини багера-гусеничара

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КАМЕНАРЕ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАМЕНАРЕ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговори

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
 
Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР У УКУПНОЈ КОЛИЧИНИ ОД 15000 КГ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 2017. - у укупној количини од 300.000 кг

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 2017. - ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора - Партија 1 - Електро-инсталациони материјал

Oдлука о додели уговора - Партија 2 - Елементи аутоматике

 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Електро-инсталациони материјал

 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Елементи аутоматике

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Главног пројекта-пројекта за грађевинску дозволу Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

TEЧНИ ХЛОР 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

МАШИНСКО - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношења понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ - ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Одлука о додели уговора - Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Одлука о додели уговора - Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда /пријава

Измена и допуна конкурсне документације II (у складу са Чланом 63 ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације III (у складу са Чланом 63 ЗЈН)

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Oдлука о додели уговора

Услуга фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

2. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ (Обликована по партијама)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1 - Водомери

Одлука о додели уговора Партија 2 - Механизми за водомере

Одлука о додели уговора Партија 3 - Резервни делови за водомере

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Одлука о додели уговора

Канцеларијски материјал 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел и Течни нафтни гас-аутогас)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања

Обавештење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Хлордиоксид компонента А и Б 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2016

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно канализациони материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лептирасти вентил (затварач) са пужним редуктором Ø 1000-10 бара

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Питање 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Систем механизам за закључавање(заштиту)сливничких решетки и шахт поклопаца са уградњом

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем 2016

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Опрема за снимање водоводне мреже (GPS)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор 2015-2

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско-браварски материјал 2015-2

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за возила и машине предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Лабораторијско посуђе и прибор 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Машинско-браварски материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Водоводно-канализациони материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање и одговор

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Питање и одговор

Услуге фиксне телефоније

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Гориво (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, и течни нафтни гас-аутогас) 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Полиакриламид 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена Јавног позива

Измена Конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору: Партија 1

Обавештење о закљученом уговору: Партија2

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Рачунари и компоненте за рачунаре 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Песак и бетон 2015

Јави позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање возила и машина за регистрацију 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат у укупној количини од 400.000 кг.

Јавни позив

Конкурсна документација

Течни угљен-диоксид

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Гуме за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац- II фаза

Јавни позив

Конкурсна документација

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене

Јавни позив

Конкурсна дкокументација

Oбавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б) 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуд

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Aутоосигурање возила и машина предузећа за регистрацију

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавестење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац, Резервоар Липовац – I фаза

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Измена конкурсне документације

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Полиакриламид

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Алат и припадајући прибор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1

Измењена конкурсна документација 1

Одговор на питање 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о закљученом уговору

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Главних пројеката колектора

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Гориво (Евро дизел, Евро БМБ 95-бензин и ТНГ-аутогас)

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно - канализациони материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије

Јавни позив

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда

Измењена конкурсна документација

Допуна измењене конкурсне документације

Конкурсна документација - неважећа

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Одговор на питање 4

Одговор на питање 5

Одговор на питање 6

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Рачунари и рачунарска опрема

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Алуминијум сулфат гранулација 0-6 мм „пиринач“, квалитет „A“ по SRPS H.B1.103 или „одговарајући“

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Адвокатско - правне услуге и заступање

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Машинско браварски материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Maзива, уља и течности за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Израда главног пројекта за интеграцију даљ. надз. и упр. МРБ „Липовац“ и Р „Липовац“ у пос. сис. упр. вод. истемом у ЈКП “Водовод - Крушевац“

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Електо материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Дозвољено прекорачење на текућем рачуну (овердрафт кредит)

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б)

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору