h-03.png
САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНЕ КОНСТРУКТИВНЕ ОБЛОГЕ КОЖЕТИНСКОГ АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА (ПОТОКА)
УНАПРЕЂЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК
ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ И ПОПРАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈА И ОБЈЕКАТА ПРЕДУЗЕЋА (ПО ПАРТИЈАМА)

ПАРТИЈА 1- МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПАРТИЈА 2 - ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ НАМЕШТАЈЕМ

Позив за подношење понуда 

конкурсна документација

Одлука о закљученом уговору партија 1

Одлука о закљученом уговору партија 2

ДВОСТУБНА ХИДРАУЛИЧНА ДИЗАЛИЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА НА ПОСТРОЈЕЊУ У "МАЈДЕВУ"
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ОТКЛАЊАЊЕ ОТПАДА И УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА ЈЕЗЕРА
СТРУЧНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ И КОНСАЛТИНГ (БАЖДАРНИЦА)
АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ МАШИНЕ ЗА УТОВАР
ЗАМЕНА И СЕРВИС ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА
ПАРТИЈА 2-ИЗРАДА И ПЕРТЛОВАЊЕ ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР
ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И МАШИНА
УНАПРЕЂЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ-ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ПРСЛИНА ВОДОЗАХВАТНЕ КУЛЕ ЋЕЛИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Специјализовани радови на превођењу цевовода преко водотока и мостова
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ГАСОВОД КОТЛАРНИЦЕ НА ППВ МАЈДЕВО
ОТКЛАЊАЊЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ ТЕРЕНА ИЗАЗВАНЕ ШТЕТНИМ ДЕЈСТВОМ ЕРОЗИЈА,БУЈИЦА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ОБРУШАВАЊА НАГИБА ТЕРЕНА
УКЛАЊАЊЕ ВЛАГЕ И БУЂИ СА ЗИДОВА У ОБЈЕКТИМА НА ЛОКАЦИЈИ У ЛИПОВЦУ
РАШЧИШЋАВАЊЕ ПРИЛАЗА, ЧИШЋЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ОТПАДА И УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА ЈЕЗЕРА
САНАЦИЈА АТМОСФЕРСКОГ КОЖЕТИНСКОГ КОЛЕКТОРА У МИЛИЧИНОЈ УЛИЦИ
УСЛУГА КОШЕЊА ТРАВЕ,СЕЧЕЊЕ ШИБЉА И РАСКРЧИВАЊЕ ПРИЛАЗА ДО РЕЗЕРВОАРА И ЦРПНИХ СТАНИЦА
АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ МАШИНЕ ЗА УТОВАР
МАШИНСКО БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
Набавка ГПС уређаја
РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ
НАБАВКА ГПС УРЕЂАЈА
МАШИНА ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ-2 КОМАДА
ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ У МАЈДЕВУ 2023
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПРЕМУ ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ 2023
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА 2023
Металне полице за архиву
Набавка дугорочног кредита у износу од 300.000 еура
Услуга израде документације за припрему лабораторије за контролисање водомера за годишњи надзор у 2023.години и продужење важења решења о овлашћењу од стране АТС
Услуге сервисирања и одржавања гас генератора на ППОВ
Со за производњу NaОCl 2023
Натријум хипохлорит 2023
Машина за топло прање возила
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ
МАШИНСКО БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
Извођење радова на уређењу благајне у згради КЦК
Извођење радова на уређењу командног центра у Липовцу
Редован сервис гас генератора на ППОВ
Електромоторни вентил CAP DN25 24 DC
ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА КАО СЕКУНДАРНА СИРОВИНА
ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Сервисирање пумпи на ППОВ
Сервисирање GRUNDFOS опреме на ППОВ
Машина за сечење асфалта и бетона
Изградња саобраћајница до резервоара и црпних станица у насељеним местима
Сервисирање пумпи на ППОВ
Сервисирање GRUNDFOS опреме на ППОВ
Израда канцеларијског намештаја по мери
Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем Рибаре - Фаза I
Израда плана противпожарне заштите на ППОВ
Реконструкција фасаде у баждарници
Тракторска косилица
Поправка хаварисаног возила марке VW Amarok 2.0 TDI са заменом и уградњом потребних делова
pH метар
Ударна бушилица
Дестилатор за воду
Набавка и монтажа опреме за функционисање мерно-регулационих блокова
Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање
Опрема за мерење протока воде
Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу Мајдево
Доградња система за даљински надзор и управљање
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ
МАШИНОБРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 2021.
Средства за одржавање хигијене 2021
Роба за потребе кафе кухиње
Опрема за мерење запремине мерне посуде уређаја за испитивање водомера
Набавка хардвера и софтвера за потребе функционисања новог информационог система
Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву
Изградња саобраћајнице до резервоара у насељеним местима
Гас детектор за потребе ППОВ
Црева високог притиска и млазнице
Машина за сучеоно заваривање д315
Хидраулични чекић
Машина за електрофузионо заваривање
Набавка дугорочног кредита 2021
РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
УРЕЂЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ СА ОПРЕМОМ ЗА ДОДАТНУ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ППОВ
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ЗА ГРУПЕ НАСЕЉА: ВЕЛИКА ЛОМНИЦА, БУЦИ И БУКОВИЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МАЈДЕВО
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР ЗА ППОВ
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
ПОПРАВКА КАПИЈА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
Водоводно канализациони материјал за текуће одржавање (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештењеопродужењурока

Oдлука о додели уговора- партија 1- поцинковани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 2- месингани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 3- ливено гвоздени материјал

Oдлука о додели уговора- партија 4- ливено гвоздене спојке

Oдлука о додели уговора- партија 5- репаратурне спојке

Oдлука о додели уговора- партија 6- цевни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 7- електрофузиони елeменти

Обавештење о закљученом уговору партија 1-поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 2-месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 3-ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 6-цевни материјал

Oбавештење о закљученом уговору Партија 4- Ливено гвоздене спојке

Обавештење о закљученом уговору Партија 5- Репаратурне спојке

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (ПО ПАРТИЈАМА)
НАБАВКА ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА - 3 ПОЛОВНА ВОЗИЛА
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА (ФАЗА 1)
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И РАДНИКА
Набавка покретне цистерне за транспорт воде
Изградња водоводне линије „Буци-Јастребац“- грађевински радови
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН
НАБАВКА МОБИЛНИХ ЧИТАЧА ВОДОМЕРА
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
ПОПРАВКА ОЗОНАТОРА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У МАЈДЕВУ
ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ОБЈЕКТА ОДРЖАВАЊА У ЛИПОВЦУ
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗА ППОВ
НАБАВКА И ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОТВАРАЊЕ ППОВ-а
АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ
ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама) 2020/2
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA PRI SANACIJI KVAROVA I IZRADI PRIKLJUČAKA ( PO PARTIJAMA )
ПОКРИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ЛИПОВЦУ- ФАЗА 2
НАБАВКА НОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ - МИНИ БАГЕР ГУСЕНИЧАР
Ферихлорид за ППОВ
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ГЛОБАРЕ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНА (ПО ПАРТИЈАМА)
Материјал за изградњу водоводне линије „Буци-Јастребац“
ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама)
МАЗИВА, УЉА И ТЕЧНОСТИ 2020
НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОМЕРА ОПРЕМОМ ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ
Набавка аутомобила за потребе службе одржавања водоводне мреже у Великом Шиљеговцу
АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2020
ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ППОВ - ФАЗА 2
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2020
ТЕЧНИ ХЛОР 2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЧНИХ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У ГРАДУ-ГРУПА 2
Изградња црпне станице Ломница -фаза 2
Изградња црпне станице Буци- фаза 2
Набавка материјала за изградњу магистралног цевовода за излетиште Јастребац
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ ФАЗА 2
НАБАВКА МЕРАЧА ПРОТОКА СИРОВЕ ВОДЕ Ø1000 ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У МАЈДЕВУ
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА - ФАЗА 2
Набавка теретног возила са дизалицом
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ (по партијама)
Набавка и монтажа електромоторних погона вентила МРБ Липовац
Канцеларијски материјал 2019
НАБАВКА ЕЛЕКТРОЦРПНИХ АГРЕГАТА (ПУМПИ) ЗА ЦС ПЕПЕЉЕВАЦ
Песак и бетон
Набавка хидрауличне машине "BIVER" са прикључним уређајима
Набавка дугорочног кредита
Гуме за возила и машине предузећа
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2
НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ШАХТИ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ
Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање-Партија 4-Ливено гвоздене спојке
Материјал за реконструкцију водоводно канализационе мреже на кружним токовима
Машинско браварски материјал
Изградња црпне станице Ломница - фаза 1
Набавка путничког аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже (половна возила) – три аутомобила
Покривање отвореног магацина у Липовцу - фаза 1
ГОРИВА 2019.
Уређење канцеларијског простора у управној згради
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ У МАЈДЕВУ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (кетеринг)
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ
Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака
Изградња црпне станице Буци- фаза 1
Изградња црпне станице Ломница фаза 1
Набавка и штампање монографије и пратећег материјала за обележавање јубилеја фабрике воде
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА
Техничка контрола Главног пројекта изградње ППОВ
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ - ФАЗА 1
НАБАВКА ОПРЕМЕ И ВОДОМЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ
Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију 2019
Aлуминијум сулфат
Осигурање имовине и радника предузећа
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА ФАЗА 1
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 5 -Репаратурне спојке

Одлука о додели уговора - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Одлука о додели уговора - партија 6 -Цевни материјал

Одлука о обустави поступка - партија 4 - Ливено гвоздене спојке

Одлука о додели уговора - партија 7 - Електрофузиони елементи

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5-Репаратурне спојке

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6-Цевни материјал

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОЊУХ
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2019
ПОЛИАКРИЛАМИД 2019
РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ 2019
Лабораторијске хемикалије
Лабораторијско посуђе и прибор
Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду - група 1
Водомери и резервни делови за водомере
Материјал за реконструкцију уличне водоводне мреже у Немањиној улици
Течни хлор 2019 - II
Извођење радова на санацији мокрих чворова у управној згради II фаза
Уређење простора благајне у управној згради
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ДВОРАНЕ 2019
РАСВЕТА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ТЕЧНИ ХЛОР 2019
ПОПРАВКА ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ 2019
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2019
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА 2019
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње
НАБАВКА ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПРОСТОРИЈАМА КОМАНДНОГ ЦЕНТРА У ЛИПОВЦУ
НАБАВКА ТРАКТОРА СА ПРИКОЛИЦОМ И ПРУКЉУЧНОМ ОПРЕМОМ
НАБАВКА ТЕРЕТНОГ КИПЕР ВОЗИЛА (ново возило)
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
СПЕКТРОФОТОМЕТАР
Електро материјал 2018
Материјал за изградњу секундарне мреже Велика Ломница
Грађевински материјал 2018
Набавка теретног возила (ново возило)
Песак и бетон
Набавка фиксне пумпе за препумпавање воде - ЦС Крушевица
Возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже 2018
ФАСАДЕРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У ЛИПОВЦУ
Набавка возила за потребе сектора одржавања – половна путничка возила (2 возила)
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ХЛОРДИОКСИД - КОМПОНЕНТА А И Б
Набавка опрреме за електрофузионо варење
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ 2018
Изградња црпне станице Гркљане
НАБАВКА ГОРИВА 2018
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ
ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ВЕЛИКА ЛОМНИЦА
Услуге мобилне телефоније 2018
НАБАВКА ГПС ИНСТРУМЕНТА И ТОТАЛНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ СНИМАЊА
ПОЛИАКРИЛАМИД
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН
Осигурање имовине и радника предузећа
Aлуминијум сулфат 2018
Машинско браварски материјал
Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију
Набавка возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже (половна возила)
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР
Извођење грађевинских радова при санацији кварова на водоводној мрежи и изради прикључака
Ново специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система
Набавка теретног возила (капацитета терета 3м³)
КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА
Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ
Водомери и резервни делови за водомере 2018
РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ
ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)
ИЗРАДА - ПОПРАВКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА БРАЈКОВАЦ
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ - ЗАВРШЕТАК РАДОВА
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
НАТРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ
Течни кисеоник 2018
Течни хлор 2018
Električna energija 2018
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2018
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2017
Канцеларијски материјал
Набавка половног комби возила за превоз радника
Набавка половних доставних возила-3(три) возила
Услуге фиксне телефонија
Набавка mатеријала за изградњу магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу
Набавка штампаног рекламног материјала поводом Јубилеја-60 година
ПЕСАК И БЕТОН 2017.
Хлордиоксид- компонента А и Б
ГОРИВО 2017.
Новог мини багера-гусеничара
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КАМЕНАРЕ 2017.
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАМЕНАРЕ 2017.
Материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2017.
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Oсигурање имовине и радника предузећа
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ТЕЧНИ ХЛОР У УКУПНОЈ КОЛИЧИНИ ОД 15000 КГ
Материјал и средства за одржавање хигијене 2017
АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 2017. - у укупној количини од 300.000 кг
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 2017. - ПО ПАРТИЈАМА
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Техничка контрола Главног пројекта-пројекта за грађевинску дозволу Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца
TEЧНИ ХЛОР 2017.
МАШИНСКО - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ - ПО ПАРТИЈАМА
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2017.
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР 2017.
Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања 2017.
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2017
ТЕЧНИ КИСЕОНИК
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Услуга фиксне телефоније
Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ (Обликована по партијама)
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2016
Канцеларијски материјал 2016
ГОРИВО (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел и Течни нафтни гас-аутогас)
ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Грађевински материјал
Песак и бетон
Осигурање имовине и радника предузећа
Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Aлуминијум сулфат 2016
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње 2016
Хлордиоксид компонента А и Б 2016
Електро материјал
Течни хлор 2016
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2016
Водоводно канализациони материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа
Лептирасти вентил (затварач) са пужним редуктором Ø 1000-10 бара
Систем механизам за закључавање(заштиту)сливничких решетки и шахт поклопаца са уградњом
Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем 2016
Опрема за снимање водоводне мреже (GPS)
Лабораторијско посуђе и прибор 2015-2
Машинско-браварски материјал 2015-2
Резервни делови за возила и машине предузећа 2015
Течни кисеоник 2015
Лабораторијске хемикалије 2015
Лабораторијско посуђе и прибор 2015
Машинско-браварски материјал 2015
Водоводно-канализациони материјал 2015
Услуге фиксне телефоније
Гориво (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, и течни нафтни гас-аутогас) 2015
Полиакриламид 2015
Канцеларијски материјал 2015
Водомери и резервни делови за водомере 2015
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2015
Рачунари и компоненте за рачунаре 2015
Песак и бетон 2015
Oсигурање возила и машина за регистрацију 2015
Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа 2015
Грађевински материјал 2015
Aлуминијум сулфат у укупној количини од 400.000 кг.
Течни угљен-диоксид
Гуме за возила и машине предузећа
Oсигурање имовине и радника предузећа 2015
Електро материјал 2015
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац- II фаза
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2015
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње
Течни хлор 2015
Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б) 2015
Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем
Aутоосигурање возила и машина предузећа за регистрацију
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац, Резервоар Липовац – I фаза
Течни кисеоник
Резервни делови за возила и машине предузећа
Полиакриламид
Водомери и резервни делови за водомере
Алат и припадајући прибор
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду
Техничка контрола Главних пројеката колектора
Гориво (Евро дизел, Евро БМБ 95-бензин и ТНГ-аутогас)
Водоводно - канализациони материјал
Лабораторијске хемикалије
Лабораторијско посуђе и прибор
Песак и бетон
Рачунари и рачунарска опрема
Канцеларијски материјал
Алуминијум сулфат гранулација 0-6 мм „пиринач“, квалитет „A“ по SRPS H.B1.103 или „одговарајући“
Oсигурање имовине и радника предузећа
Адвокатско - правне услуге и заступање
Машинско браварски материјал
Maзива, уља и течности за возила и машине предузећа
Грађевински материјал
Израда главног пројекта за интеграцију даљ. надз. и упр. МРБ „Липовац“ и Р „Липовац“ у пос. сис. упр. вод. истемом у ЈКП “Водовод - Крушевац“
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања
Електо материјал
Дозвољено прекорачење на текућем рачуну (овердрафт кредит)
Набавка електричне енергије
Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б)
Течни хлор

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти

САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНЕ КОНСТРУКТИВНЕ ОБЛОГЕ КОЖЕТИНСКОГ АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА (ПОТОКА)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

УНАПРЕЂЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ И ПОПРАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈА И ОБЈЕКАТА ПРЕДУЗЕЋА (ПО ПАРТИЈАМА)

ПАРТИЈА 1- МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПАРТИЈА 2 - ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ НАМЕШТАЈЕМ

Позив за подношење понуда 

конкурсна документација

Одлука о закљученом уговору партија 1

Одлука о закљученом уговору партија 2

ДВОСТУБНА ХИДРАУЛИЧНА ДИЗАЛИЦА

Позив за подношење документације

Конкурсна документација

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА НА ПОСТРОЈЕЊУ У "МАЈДЕВУ"

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ОТКЛАЊАЊЕ ОТПАДА И УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА ЈЕЗЕРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

СТРУЧНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ И КОНСАЛТИНГ (БАЖДАРНИЦА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ МАШИНЕ ЗА УТОВАР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ЗАМЕНА И СЕРВИС ТАХОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ПАРТИЈА 2-ИЗРАДА И ПЕРТЛОВАЊЕ ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави набавке

ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И МАШИНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

УНАПРЕЂЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Извештај о обустави поступка набавке услуга Н-10/24 - Уређење и ажурирање система ФУК

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ-ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ПРСЛИНА ВОДОЗАХВАТНЕ КУЛЕ ЋЕЛИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Специјализовани радови на превођењу цевовода преко водотока и мостова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ГАСОВОД КОТЛАРНИЦЕ НА ППВ МАЈДЕВО

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ОТКЛАЊАЊЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ ТЕРЕНА ИЗАЗВАНЕ ШТЕТНИМ ДЕЈСТВОМ ЕРОЗИЈА,БУЈИЦА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ОБРУШАВАЊА НАГИБА ТЕРЕНА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

УКЛАЊАЊЕ ВЛАГЕ И БУЂИ СА ЗИДОВА У ОБЈЕКТИМА НА ЛОКАЦИЈИ У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

РАШЧИШЋАВАЊЕ ПРИЛАЗА, ЧИШЋЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ОТПАДА И УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА ЈЕЗЕРА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

САНАЦИЈА АТМОСФЕРСКОГ КОЖЕТИНСКОГ КОЛЕКТОРА У МИЛИЧИНОЈ УЛИЦИ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГА КОШЕЊА ТРАВЕ,СЕЧЕЊЕ ШИБЉА И РАСКРЧИВАЊЕ ПРИЛАЗА ДО РЕЗЕРВОАРА И ЦРПНИХ СТАНИЦА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ МАШИНЕ ЗА УТОВАР

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

МАШИНСКО БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Набавка ГПС уређаја

Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГПС УРЕЂАЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

МАШИНА ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ-2 КОМАДА

 

ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ У МАЈДЕВУ 2023

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПРЕМУ ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ 2023

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА 2023

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Обавештење о обустави поступка

Металне полице за архиву

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавка дугорочног кредита у износу од 300.000 еура

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Услуга израде документације за припрему лабораторије за контролисање водомера за годишњи надзор у 2023.години и продужење важења решења о овлашћењу од стране АТС

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Услуге сервисирања и одржавања гас генератора на ППОВ

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Со за производњу NaОCl 2023

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Натријум хипохлорит 2023

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Машина за топло прање возила

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Oбавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

МАШИНСКО БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавестење о закљученом уговору

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуде

Упуство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Извођење радова на уређењу благајне у згради КЦК

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Извођење радова на уређењу командног центра у Липовцу

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обевештење о закљученом уговору

Редован сервис гас генератора на ППОВ

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Електромоторни вентил CAP DN25 24 DC

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА КАО СЕКУНДАРНА СИРОВИНА

Оглас

ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Оглас

Сервисирање пумпи на ППОВ

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Сервисирање GRUNDFOS опреме на ППОВ

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Машина за сечење асфалта и бетона

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Изградња саобраћајница до резервоара и црпних станица у насељеним местима

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Сервисирање пумпи на ППОВ

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Сервисирање GRUNDFOS опреме на ППОВ

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Израда канцеларијског намештаја по мери

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем Рибаре - Фаза I

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Израда плана противпожарне заштите на ППОВ

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Реконструкција фасаде у баждарници

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање понуде

Обавештење о закључењу уговора

Тракторска косилица

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Поправка хаварисаног возила марке VW Amarok 2.0 TDI са заменом и уградњом потребних делова

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

pH метар

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Ударна бушилица

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Дестилатор за воду

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Набавка и монтажа опреме за функционисање мерно-регулационих блокова

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање

Упутство за попуњавање

Позив за подношење понуда

Обавештење о закључењу уговора

Опрема за мерење протока воде

Упутство за попуњавање

Позив за подношење понуда

Обавештење о закључењу уговора

Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу Мајдево

Упутство за попуњавање

Позив за подношење понуда

Обавештење о закључењу уговора

Доградња система за даљински надзор и управљање

Упутство за попуњавање

Позив за поднођење понуда

Обавештење о закључењу уговора

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање понуде

МАШИНОБРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 2021.

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање понуда

Средства за одржавање хигијене 2021

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Роба за потребе кафе кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Опрема за мерење запремине мерне посуде уређаја за испитивање водомера

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Набавка хардвера и софтвера за потребе функционисања новог информационог система

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање  

Обавештење о закљученом уговору

 

Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву

Позив за подношење понуде

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Изградња саобраћајнице до резервоара у насељеним местима

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Гас детектор за потребе ППОВ

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање

Обавештење о закључењу уговора

Црева високог притиска и млазнице

Јавни позив

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Машина за сучеоно заваривање д315

Јавни позив

Упутство за попуњавање

Обавештење о закљученом уговору

Хидраулични чекић

Позив за подношење понуда

Упутство за попуњавање понуде

Обавештење о закљученом уговору

Машина за електрофузионо заваривање

Јавни позив

Упутство за попуњавање

Обавештенје о закљученом уговору

Набавка дугорочног кредита 2021

Јавни позив

Конкурсна документација

РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

УРЕЂЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ СА ОПРЕМОМ ЗА ДОДАТНУ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ЗА ГРУПЕ НАСЕЉА: ВЕЛИКА ЛОМНИЦА, БУЦИ И БУКОВИЦА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговор 1

Питање и одговор 2

Питање и одговор 3

Питање и одговор 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МАЈДЕВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОПРАВКА КАПИЈА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно канализациони материјал за текуће одржавање (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештењеопродужењурока

Oдлука о додели уговора- партија 1- поцинковани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 2- месингани водоводни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 3- ливено гвоздени материјал

Oдлука о додели уговора- партија 4- ливено гвоздене спојке

Oдлука о додели уговора- партија 5- репаратурне спојке

Oдлука о додели уговора- партија 6- цевни материјал

Oдлука о додели уговора- партија 7- електрофузиони елeменти

Обавештење о закљученом уговору партија 1-поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 2-месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 3-ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору партија 6-цевни материјал

Oбавештење о закљученом уговору Партија 4- Ливено гвоздене спојке

Обавештење о закљученом уговору Партија 5- Репаратурне спојке

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Набавка половних доставних возила (три) комада

Одлука о додели уговора  - Партија 2 - Набавка половних путничких возила (два) комада

Партија 1 набавка половних доставних возила 3 (три) возила - Обавештење о закљученом уговору

Партија 2 - Набавка половних путничких возила – 2 (два) комада - Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7-Електрофузиони елементи

НАБАВКА ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА - 3 ПОЛОВНА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА (ФАЗА 1)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори везани за тендерску документацију- Осигурање возила и машина за регистрацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И РАДНИКА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка покретне цистерне за транспорт воде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња водоводне линије „Буци-Јастребац“- грађевински радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА МОБИЛНИХ ЧИТАЧА ВОДОМЕРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОПРАВКА ОЗОНАТОРА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У МАЈДЕВУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ОБЈЕКТА ОДРЖАВАЊА У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА И ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОТВАРАЊЕ ППОВ-а

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама) 2020/2

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуменатција

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора - партија 2 - полиакриламид анјонски

Одлука о додели уговора - партија 1 - полиакриламид катјонски

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 - полиакриламид анјонски

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 - полиакриламид катјонски

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA PRI SANACIJI KVAROVA I IZRADI PRIKLJUČAKA ( PO PARTIJAMA )

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-Партија 1 Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака на водоводној мрежи

Одлука о додели уговора-Партија 2 Извођење грађевинских радова при санацији кварова на канализационој мрежи

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1-извођење грађ.радова при санацији кварова и изради прикључака

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2-извођење грађ.радова при санацији кварова на канализационој мрежи

ПОКРИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ЛИПОВЦУ- ФАЗА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА НОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ - МИНИ БАГЕР ГУСЕНИЧАР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ферихлорид за ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ГЛОБАРЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНА (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Oдлука о додели уговора –резервни делови за путничка возила

Oдлука о додели уговора -резервни делови за теретна моторна возила

Oдлука о додели уговора- резервни делови за грађевинске машине Fiat-Kobelco и Fiat-Hitachi

Обавештење о закљученом уговору за Резервне делове за возила и машине Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Обавештење о закљученом уговору за Резервне делове за возила и машине Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Обавештење о закљученом уговору за Резервне делове за возила и машине Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина „Fiat-Kobelco" и „Fiat-Hitachi"

Материјал за изградњу водоводне линије „Буци-Јастребац“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОЛИАКРИЛАМИД (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка Полиакриламид-Партија 1-Полиакриламид (катјонски)

Одлука о обустави поступка Полиакриламид-Партија 2-Полиакриламид (ањонски)

Обавештење о обустави поступка Полиакриламид-Партија 1-Полиакриламид (катјонски)

Обавештење о обустави поступка Полиакриламид-Партија 2-Полиакриламид (ањонски)

МАЗИВА, УЉА И ТЕЧНОСТИ 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОМЕРА ОПРЕМОМ ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка аутомобила за потребе службе одржавања водоводне мреже у Великом Шиљеговцу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ППОВ - ФАЗА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЧНИХ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У ГРАДУ-ГРУПА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Ломница -фаза 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Буци- фаза 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка материјала за изградњу магистралног цевовода за излетиште Јастребац

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ ФАЗА 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА МЕРАЧА ПРОТОКА СИРОВЕ ВОДЕ Ø1000 ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА - ФАЗА 2

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка теретног возила са дизалицом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкрусна документација

Одлука о додели уговора Електро материјал партија 1- електро- инсталациони материјал

Одлука о обустави поступка Електро материјал партија 2 – елементи аутоматике

Обавештење о обустави поступка Електро материјал, Партија 2 - Елементи аутоматике

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Електро - инсталациони материјал

Набавка и монтажа електромоторних погона вентила МРБ Липовац

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЦРПНИХ АГРЕГАТА (ПУМПИ) ЗА ЦС ПЕПЕЉЕВАЦ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка хидрауличне машине "BIVER" са прикључним уређајима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка дугорочног кредита

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Гуме за возила и машине предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2

Позив на подношење понуда

Конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ШАХТИ ЗА ВОДОВОДНЕ ПРИКЉУЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање-Партија 4-Ливено гвоздене спојке

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију водоводно канализационе мреже на кружним токовима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско браварски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Ломница - фаза 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка путничког аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже (половна возила) – три аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Покривање отвореног магацина у Липовцу - фаза 1

Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Прилози

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВА 2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Уређење канцеларијског простора у управној згради

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
 
Обавештење о закљученомуговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ У МАЈДЕВУ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (кетеринг)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Буци- фаза 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Изградња црпне станице Ломница фаза 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

Набавка и штампање монографије и пратећег материјала за обележавање јубилеја фабрике воде

Позив за подношење понуда 

Конкурсна докуемнтација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори 4

Измене и допуне конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 - услуге интернационалне кухиње

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 - услуге мешовите кухиње

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - услуге националне кухиње

 

Техничка контрола Главног пројекта изградње ППОВ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА БУЦИ - ФАЗА 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ОПРЕМЕ И ВОДОМЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЛОМНИЦА ФАЗА 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Одлука о додели уговора - партија 5 -Репаратурне спојке

Одлука о додели уговора - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Одлука о додели уговора - партија 6 -Цевни материјал

Одлука о обустави поступка - партија 4 - Ливено гвоздене спојке

Одлука о додели уговора - партија 7 - Електрофузиони елементи

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 -Поцинковани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 -Месингани водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору - партија 3 -Ливено гвоздени материјал

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5-Репаратурне спојке

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6-Цевни материјал

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОЊУХ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ПОЛИАКРИЛАМИД 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључаном уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду - група 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за Партија 2 – Електрофузиони материјал за прикључке

Водомери и резервни делови за водомере

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличне водоводне мреже у Немањиној улици

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2019 - II

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обевештење о закљученом уговору

Извођење радова на санацији мокрих чворова у управној згради II фаза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Уређење простора благајне у управној згради

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ДВОРАНЕ 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору

РАСВЕТА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ПОПРАВКА ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АСФАЛТИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА НАКОН РАСКОПАВАЊА 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводног система Срње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ

Позив за пoдношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПРОСТОРИЈАМА КОМАНДНОГ ЦЕНТРА У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ТРАКТОРА СА ПРИКОЛИЦОМ И ПРУКЉУЧНОМ ОПРЕМОМ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке

Обавештење о обустави отвореног поступка

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ КИПЕР ВОЗИЛА (ново возило)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

СПЕКТРОФОТОМЕТАР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 2

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору- Партија 1

Oбавештење о закљученом уговору- Партија 2

 

Материјал за изградњу секундарне мреже Велика Ломница

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка теретног возила (ново возило)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученом уговору

Набавка фиксне пумпе за препумпавање воде - ЦС Крушевица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ФАСАДЕРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У ЛИПОВЦУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка возила за потребе сектора одржавања – половна путничка возила (2 возила)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ХЛОРДИОКСИД - КОМПОНЕНТА А И Б

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Обаавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка опрреме за електрофузионо варење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Партија 1 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Одлука о додели уговора за Партија 2 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

Одлука о додели уговора за Партија 3 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Обавештење о закљученом уговору за Партија 2 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

Обавештење о закљученом уговору за Партија 3 - РЕЗЕРВHИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

 

Изградња црпне станице Гркљане

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГОРИВА 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документција

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ВЕЛИКА ЛОМНИЦА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге мобилне телефоније 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ГПС ИНСТРУМЕНТА И ТОТАЛНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ СНИМАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОЛИАКРИЛАМИД

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ЗА ЋИЋЕВАЦ И ВАРВАРИН

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско браварски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Осигурање возила и машина предузећа за регистрацију

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка возила за потребе одржавања водоводно канализационе мреже (половна возила)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Материјал и средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Извођење грађевинских радова при санацији кварова на водоводној мрежи и изради прикључака

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ново специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка теретног возила (капацитета терета 3м³)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА - ПОПРАВКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА БРАЈКОВАЦ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ - ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 1

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 3

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАТРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Električna energija 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2017

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка половног комби возила за превоз радника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Набавка половних доставних возила-3(три) возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге фиксне телефонија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка mатеријала за изградњу магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка штампаног рекламног материјала поводом Јубилеја-60 година

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПЕСАК И БЕТОН 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Хлордиоксид- компонента А и Б

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Новог мини багера-гусеничара

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КАМЕНАРЕ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАМЕНАРЕ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговори

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
 
Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР У УКУПНОЈ КОЛИЧИНИ ОД 15000 КГ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 2017. - у укупној количини од 300.000 кг

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 2017. - ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора - Партија 1 - Електро-инсталациони материјал

Oдлука о додели уговора - Партија 2 - Елементи аутоматике

 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Електро-инсталациони материјал

 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Елементи аутоматике

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Главног пројекта-пројекта за грађевинску дозволу Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

TEЧНИ ХЛОР 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

МАШИНСКО - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношења понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ - ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Одлука о додели уговора - Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Одлука о додели уговора - Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда /пријава

Измена и допуна конкурсне документације II (у складу са Чланом 63 ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације III (у складу са Чланом 63 ЗЈН)

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Oдлука о додели уговора

Услуга фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

2. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ (Обликована по партијама)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1 - Водомери

Одлука о додели уговора Партија 2 - Механизми за водомере

Одлука о додели уговора Партија 3 - Резервни делови за водомере

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Одлука о додели уговора

Канцеларијски материјал 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел и Течни нафтни гас-аутогас)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања

Обавештење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Хлордиоксид компонента А и Б 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2016

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно канализациони материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лептирасти вентил (затварач) са пужним редуктором Ø 1000-10 бара

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Питање 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Систем механизам за закључавање(заштиту)сливничких решетки и шахт поклопаца са уградњом

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем 2016

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Опрема за снимање водоводне мреже (GPS)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор 2015-2

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско-браварски материјал 2015-2

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за возила и машине предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Лабораторијско посуђе и прибор 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Машинско-браварски материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Водоводно-канализациони материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање и одговор

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Питање и одговор

Услуге фиксне телефоније

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Гориво (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, и течни нафтни гас-аутогас) 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Полиакриламид 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена Јавног позива

Измена Конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору: Партија 1

Обавештење о закљученом уговору: Партија2

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Рачунари и компоненте за рачунаре 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Песак и бетон 2015

Јави позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање возила и машина за регистрацију 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат у укупној количини од 400.000 кг.

Јавни позив

Конкурсна документација

Течни угљен-диоксид

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Гуме за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац- II фаза

Јавни позив

Конкурсна документација

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене

Јавни позив

Конкурсна дкокументација

Oбавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б) 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуд

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Aутоосигурање возила и машина предузећа за регистрацију

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавестење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац, Резервоар Липовац – I фаза

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Измена конкурсне документације

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Полиакриламид

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Алат и припадајући прибор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1

Измењена конкурсна документација 1

Одговор на питање 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о закљученом уговору

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Главних пројеката колектора

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Гориво (Евро дизел, Евро БМБ 95-бензин и ТНГ-аутогас)

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно - канализациони материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије

Јавни позив

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда

Измењена конкурсна документација

Допуна измењене конкурсне документације

Конкурсна документација - неважећа

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Одговор на питање 4

Одговор на питање 5

Одговор на питање 6

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Рачунари и рачунарска опрема

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Алуминијум сулфат гранулација 0-6 мм „пиринач“, квалитет „A“ по SRPS H.B1.103 или „одговарајући“

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Адвокатско - правне услуге и заступање

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Машинско браварски материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Maзива, уља и течности за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Израда главног пројекта за интеграцију даљ. надз. и упр. МРБ „Липовац“ и Р „Липовац“ у пос. сис. упр. вод. истемом у ЈКП “Водовод - Крушевац“

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Електо материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Дозвољено прекорачење на текућем рачуну (овердрафт кредит)

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б)

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору