Извођење грађевинских радова при санацији кварова на водоводној мрежи и изради прикључака
Ново специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система
Набавка теретног возила (капацитета терета 3м³)
КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА
Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ
Водомери и резервни делови за водомере 2018
РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ
ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)
ИЗРАДА - ПОПРАВКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА БРАЈКОВАЦ
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ - ЗАВРШЕТАК РАДОВА
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
НАТРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ
Течни кисеоник 2018
Течни хлор 2018
Električna energija 2018
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2018
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2017
Канцеларијски материјал
Набавка половног комби возила за превоз радника
Набавка половних доставних возила-3(три) возила
Услуге фиксне телефонија
Набавка mатеријала за изградњу магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу
Набавка штампаног рекламног материјала поводом Јубилеја-60 година
ПЕСАК И БЕТОН 2017.
Хлордиоксид- компонента А и Б
ГОРИВО 2017.
Новог мини багера-гусеничара
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КАМЕНАРЕ 2017.
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАМЕНАРЕ 2017.
Материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.
АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2017.
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Oсигурање имовине и радника предузећа
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ТЕЧНИ ХЛОР У УКУПНОЈ КОЛИЧИНИ ОД 15000 КГ
Материјал и средства за одржавање хигијене 2017
АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 2017. - у укупној количини од 300.000 кг
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 2017. - ПО ПАРТИЈАМА
РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Техничка контрола Главног пројекта-пројекта за грађевинску дозволу Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца
TEЧНИ ХЛОР 2017.
МАШИНСКО - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ - ПО ПАРТИЈАМА
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ
ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2017.
ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР 2017.
Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања 2017.
ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2017
ТЕЧНИ КИСЕОНИК
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Услуга фиксне телефоније
Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање
ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ (Обликована по партијама)
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2016
Канцеларијски материјал 2016
ГОРИВО (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел и Течни нафтни гас-аутогас)
ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Грађевински материјал
Песак и бетон
Осигурање имовине и радника предузећа
Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Aлуминијум сулфат 2016
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње 2016
Хлордиоксид компонента А и Б 2016
Електро материјал
Течни хлор 2016
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2016
Водоводно канализациони материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа
Лептирасти вентил (затварач) са пужним редуктором Ø 1000-10 бара
Систем механизам за закључавање(заштиту)сливничких решетки и шахт поклопаца са уградњом
Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем 2016
Опрема за снимање водоводне мреже (GPS)
Лабораторијско посуђе и прибор 2015-2
Машинско-браварски материјал 2015-2
Резервни делови за возила и машине предузећа 2015
Течни кисеоник 2015
Лабораторијске хемикалије 2015
Лабораторијско посуђе и прибор 2015
Машинско-браварски материјал 2015
Водоводно-канализациони материјал 2015
Услуге фиксне телефоније
Гориво (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, и течни нафтни гас-аутогас) 2015
Полиакриламид 2015
Канцеларијски материјал 2015
Водомери и резервни делови за водомере 2015
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2015
Рачунари и компоненте за рачунаре 2015
Песак и бетон 2015
Oсигурање возила и машина за регистрацију 2015
Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа 2015
Грађевински материјал 2015
Aлуминијум сулфат у укупној количини од 400.000 кг.
Течни угљен-диоксид
Гуме за возила и машине предузећа
Oсигурање имовине и радника предузећа 2015
Електро материјал 2015
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац- II фаза
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2015
Материјал и средства за одржавање хигијене
Роба за потребе кафе кухиње
Течни хлор 2015
Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б) 2015
Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем
Aутоосигурање возила и машина предузећа за регистрацију
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац, Резервоар Липовац – I фаза
Течни кисеоник
Резервни делови за возила и машине предузећа
Полиакриламид
Водомери и резервни делови за водомере
Алат и припадајући прибор
Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду
Техничка контрола Главних пројеката колектора
Гориво (Евро дизел, Евро БМБ 95-бензин и ТНГ-аутогас)
Водоводно - канализациони материјал
Лабораторијске хемикалије
Лабораторијско посуђе и прибор
Песак и бетон
Рачунари и рачунарска опрема
Канцеларијски материјал
Алуминијум сулфат гранулација 0-6 мм „пиринач“, квалитет „A“ по SRPS H.B1.103 или „одговарајући“
Oсигурање имовине и радника предузећа
Адвокатско - правне услуге и заступање
Машинско браварски материјал
Maзива, уља и течности за возила и машине предузећа
Грађевински материјал
Израда главног пројекта за интеграцију даљ. надз. и упр. МРБ „Липовац“ и Р „Липовац“ у пос. сис. упр. вод. истемом у ЈКП “Водовод - Крушевац“
Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања
Електо материјал
Дозвољено прекорачење на текућем рачуну (овердрафт кредит)
Набавка електричне енергије
Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б)
Течни хлор

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs

Извођење грађевинских радова при санацији кварова на водоводној мрежи и изради прикључака

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Ново специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавка теретног возила (капацитета терета 3м³)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Материјал за реконструкцију уличних водоводних мрежа у граду

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Водомери и резервни делови за водомере 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА РАЧУНАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

ИЗРАДА - ПОПРАВКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА БРАЈКОВАЦ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ - ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 1

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 3

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАТРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Električna energija 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2017

Измена конкурсне документације

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка половног комби возила за превоз радника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Набавка половних доставних возила-3(три) возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге фиксне телефонија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка mатеријала за изградњу магистралног водоводног цевовода на Јасичком путу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Набавка штампаног рекламног материјала поводом Јубилеја-60 година

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПЕСАК И БЕТОН 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Хлордиоксид- компонента А и Б

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Новог мини багера-гусеничара

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КАМЕНАРЕ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАМЕНАРЕ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговори

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
 
Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ ХЛОР У УКУПНОЈ КОЛИЧИНИ ОД 15000 КГ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 2017. - у укупној количини од 300.000 кг

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 2017. - ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора - Партија 1 - Електро-инсталациони материјал

Oдлука о додели уговора - Партија 2 - Елементи аутоматике

 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Електро-инсталациони материјал

 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Елементи аутоматике

РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Главног пројекта-пројекта за грађевинску дозволу Постројења за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

TEЧНИ ХЛОР 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

МАШИНСКО - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношења понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ - ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Одлука о додели уговора - Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Одлука о додели уговора - Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Резервни делови за одржавање путничких возила

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Резервни делови за одржавање теретних возила

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - Резервни делови за одржавање грађевинских машина

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ И МЛАЗНИЦЕ 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда /пријава

Измена и допуна конкурсне документације II (у складу са Чланом 63 ЗЈН)

Измена и допуна конкурсне документације III (у складу са Чланом 63 ЗЈН)

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР 2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање оштећења коловоза и тротоара након раскопавања 2017.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ТЕЧНИ КИСЕОНИК

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Oдлука о додели уговора

Услуга фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

2. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ (Обликована по партијама)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1 - Водомери

Одлука о додели уговора Партија 2 - Механизми за водомере

Одлука о додели уговора Партија 3 - Резервни делови за водомере

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање 1

Одлука о додели уговора

Канцеларијски материјал 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВО (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел и Течни нафтни гас-аутогас)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Песак и бетон

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и радника предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања

Обавештење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Хлордиоксид компонента А и Б 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2016

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно канализациони материјал за реконструкцију уличних водоводно канализационих мрежа

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лептирасти вентил (затварач) са пужним редуктором Ø 1000-10 бара

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Питање 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Систем механизам за закључавање(заштиту)сливничких решетки и шахт поклопаца са уградњом

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем 2016

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Опрема за снимање водоводне мреже (GPS)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор 2015-2

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Машинско-браварски материјал 2015-2

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за возила и машине предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Лабораторијско посуђе и прибор 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Машинско-браварски материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Водоводно-канализациони материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање и одговор

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Питање и одговор

Услуге фиксне телефоније

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Гориво (Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, и течни нафтни гас-аутогас) 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Полиакриламид 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена Јавног позива

Измена Конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору: Партија 1

Обавештење о закљученом уговору: Партија2

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Рачунари и компоненте за рачунаре 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Песак и бетон 2015

Јави позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање возила и машина за регистрацију 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Мазива, уља и течности за возила и машине предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Aлуминијум сулфат у укупној количини од 400.000 кг.

Јавни позив

Конкурсна документација

Течни угљен-диоксид

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Гуме за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Електро материјал 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац- II фаза

Јавни позив

Конкурсна документација

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Материјал и средства за одржавање хигијене

Јавни позив

Конкурсна дкокументација

Oбавештење о закљученом уговору

Роба за потребе кафе кухиње

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Течни хлор 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б) 2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуд

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Aутоосигурање возила и машина предузећа за регистрацију

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавестење о закљученом уговору

Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом МРБ Липовац, Резервоар Липовац – I фаза

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Измена конкурсне документације

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Течни кисеоник

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Полиакриламид

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Водомери и резервни делови за водомере

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Алат и припадајући прибор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1

Измењена конкурсна документација 1

Одговор на питање 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Измењена конкурсна документација 2

Обавештење о закљученом уговору

Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност на раду

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Главних пројеката колектора

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Гориво (Евро дизел, Евро БМБ 95-бензин и ТНГ-аутогас)

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Водоводно - канализациони материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијске хемикалије

Јавни позив

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за поднеошење понуда

Измењена конкурсна документација

Допуна измењене конкурсне документације

Конкурсна документација - неважећа

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Лабораторијско посуђе и прибор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Одговор на питање 4

Одговор на питање 5

Одговор на питање 6

Обавештење о закљученом уговору

Песак и бетон

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Рачунари и рачунарска опрема

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Алуминијум сулфат гранулација 0-6 мм „пиринач“, квалитет „A“ по SRPS H.B1.103 или „одговарајући“

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине и радника предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Адвокатско - правне услуге и заступање

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Машинско браварски материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Maзива, уља и течности за возила и машине предузећа

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Израда главног пројекта за интеграцију даљ. надз. и упр. МРБ „Липовац“ и Р „Липовац“ у пос. сис. упр. вод. истемом у ЈКП “Водовод - Крушевац“

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Асфалтирање оштећених коловоза и тротоара након раскопавања

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Електо материјал

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Дозвољено прекорачење на текућем рачуну (овердрафт кредит)

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

Јавни позив

Конкурсна документација

Питање 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Двокомпонентни хлордиоксид компонента (А+Б)

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Течни хлор

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору