h-01.png

Основни подаци о ЈКП „Водовод - Крушевац”

· Назив: ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац

· Адреса: Душанова бр.46, 37000 Крушевац, Србија

· Телефон/фаx: + 381 (0)37 415 301; + 381 (0)37 415-314

· e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

· web site: www.vodovodks.rs

· Матични број: 07145837

· Шифра делатности: 3600

· ПИБ: 100474808

· број запослених: 329

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

 

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде за пиће која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења и пречишћавања отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем доприносе одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.

Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

 

Визија

ЈКП „Водовод - Крушевац“ је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону.

Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању водом за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.

Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција.

Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

 

 • Година 1957., када је основана Установа за изградњу водовода и канализације, у формално-правном смислу означава годину формирања Јавног комуналног предузећа "Водовод-Крушевац";
 • На општем Сабору Скупштине општине Крушевац, 12. децембра 1978. одобреноje да се извориште воде из акумулационог језера "Ћелије" користи за водоснабдевање;
 • Фабрика воде, односно Постројење за прераду воде у Мајдеву је почело са радом 1984. године са капацитетом прераде од 700 l/s сирове воде у 630 l/s воде за пиће.
 • Акумулација Ћелије представља значајни регионални водни ресурс за снабдевање пијаћом водом Расинског округа.
 • У циљу заштите акумулације Ћелије и обезбеђивања квалитетне пијаће воде за будуће генерације усвојена су два важна документа : Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Ћелије.
 • Технолошки процес прераде сирове воде у пијаћу врши се у Фабрици воде у Мајдеву по најсавременијим методама.
 • Реконструкцијом Фабрике воде, завршеној 2014. године, капацитет Фабрике воде повећан је на 1.000l/s сирове у 920l/sводе за пиће,
 • По резултатима Завода за јавно здравље и лабораторија Фабрике воде, просечна хемијска и микробиолошка испитивања показују да се исправност узорака воде креће око 99,5%, односно 99,4% што показује високу здравствену безбедност воде у систему Водовода Крушевац,
 • Водоводна мрежа се од 1984. године знатно ширила у свим правцима тако да је данас дужина водоводне мреже достигла преко 700 km са које се напаја близу 105.000 становника, односно 29.000 водоводних прикључака,
 • У току су активности на реализацији изградње водоводног система у више сеоских насеља: Коњух, Љубава, Каменаре, Лазаревац, Коморане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Сушица, Позлата, Црквина. Здравиње, Каоник, Ђунис, Јошје, Велика Ломница, Буци и Велико Гркљане.
 • Општина Ћићевац је почела да користи здраву пијаћу воду са система „Ћелије“ почетком 2017. године, а у наредном периоду очекује се и прикључење Општине Варварин, док су Општина Александровац и део Општине Трстеник већ биле у систему.
 • Крушевачка канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 280 километара.
 • На градску канализацију прикључено је око 79.000 становника, односно преко 16.000 домаћинстава и комерцијалних објеката.
 • Почетком изградње главних градских колектора 2016. године се интензивирало ширење канализационог система. У 2017. започети су радови на канализационим мрежама у насељима Велико Головоде, Модрица, Липовац, Пакашница , као и радови на регулацији Гарског потока,
 • Након комплетирања техничке документације и обављених припремних радова 14.10.2017. године постављен је камен темељац Постројења за пречишћавање отпадних вода чијом ће се реализацијом знатно побољшати заштита животне средине, водотокова и утицај на здравље људи.

--

 • Year 1957., when Water Supply and Sewerage Company was established, from the formal and legal point of view, denotes the year when Public Utility Company „Vodovod - Kruševac“ was founded;
 • At the public Convocation of Municipal Assembly, on the twelfth of December, 1978, it was approved to use water sources from the reservoir „Ćelije“ for the purpose of water supplying;
 • Water Factory, or Water Treatment Plant in Majdevo started its operations with the treatment capacity of 700 l/s of raw water to 630 l/s of drinking water.
 • „Ćelije“ reservoir presents the significant regional water source for supplying the Rasina District with drinking water;
 • In order to protect „Ćelije“ reservoir and provide good-quality drinking water for future generations, two important documents have been adopted: Study on sanitary protection zones of water supply sources and Spatial plan of the area for special purposes of the river basin of the Ćelije reservoir;
 • Technological process of the raw water treatment has been done in the Water Factory in Majdevo according to the most modern methods;
 • With the reconstruction of the Water Factory, which was completed in 2014., the capacity of the Water Factory was increased from 1000 l/s of raw water to 920 l/s of drinking water;
 • According to the both Public Health Institute and Water Factory laboratories results, the average chemical and microbiological tests show that the accuracy of the water samples is 99,4 %, which presents the high level of health safety of the water in the system of PUC ”Vodovod - Kruševac”;
 • Since 1984. the water supply network have been expanding in all directions, so that the length of the water supply network reached over 700 km, from which about 105.000 inhabitants, or 29.000 water connections are being fed;
 • Activities on the realization of the construction of the water supply system in several rural settlements are in progress, as follows: Konjuh, Ljubava, Kamenare, Lazarevac, Komorane, Globare, Dvorane, Petina, Poljaci, Lovci, Sušica, Pozlata, Crkvina, Zdravinje, Kaonik, Jošje, Velika Lomnica, Buci and Veliko Grkljane;
 • The Municipality of Ćićevac started to use healthy drinking water from the „Ćelije“ system at the beginning of 2017., and and in the coming period the connection of the Municipality of Varvarin is being expected as well, while the Municipality of Aleksandrovac and a part of the Municipality of Trstenik has already been connected to the system;
 • The sewage system of the town of Kruševac includes a complex technical and technological system that extends to about 280 kilometers;
 • Approximately 79,000 inhabitants, or 16,000 households and commercial facilities are connected to the city sewerage system;
 • With the beginning of the construction of the main city collectors in 2016, the expansion of the sewage system was intensified. In 2017, works on sewage networks in settlements Veliko Golovode, Modrica, Lipovac, Pakašnica , as well as on Garski creek regulation were started;
 • After completion of the engineering documentation and preparatory works, on the fourteenth of October, 2017 the foundation stone for the construction of the Wastewater Treatment Plant was laid, which implementation will significantly improve the protection of the environment, watercourses and the impact on human health.

 

 • DSC 0085

          Трг Фонтана, Крушевац / Square Fountain, Krusevac      

         

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs