h-01.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ПОШУМЉАВАЊЕ ПРОСТОРА ОКО РЕЗЕРВОАРА „БАГДАЛА“ И „ЛИПОВАЦ“

У паузи пошумљавања голих површина у сливу језера Ћелије, ради се на пошумљавању простора око резервоара „Багдала“ и око резервоара „Липовац“.

ОБИЛАЗАК ТЕРЕНА ЗА БУДУЋЕ ПОШУМЉАВАЊЕ СЛИВА ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Данас су стручна лица ЈКП „Водовод-Крушевац“ у друштву инжењера шумарства из ЈП „Западне Мораве“ из Краљева обишли приобаље језера Ћелије.

Пошумљавање голог земљишта поред језера Ћелије

 

У суботу, 8. априла, почело је пошумљавање делова приобаља језера Ћелије двогодишњим садницама црног бора. Пошумљавање организује Водопривредно предузеће Западна Морава из Краљева.

МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ВОДА

Светски дан вода обележава се сваке године 22 марта. Обележавањем светског Дана вода, свуда у свету подсећа се на на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

ИЗВЕДЕНА ПОКАЗНА ВЕЖБА ГАШЕЊА ПОЖАРА НА ЛОКАЦИЈИ „УПРАВА“

Уз стручну помоћ и сарадњу Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, Одељење у Крушевцу - Ватрогасно спасилачке јединице изведена је показна вежба гашења почетног пожара. Вежба је изведена апаратом типа „S“ – 6, стари тип без манометра и „S“ – 1 са манометром.

ПОСЕТА УЧЕНИКА ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ВОДА

Данас је, у Фабрици воде у Мајдеву, ЈКП „Водовод – Крушевац“ обележило 22.март - Светски Дан вода. Сада, већ традиционално, ову локацију посетили су ученици Хемијско-технолошке школе и Гимназије Крушевац са својим професорима.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs