h-04.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ИЗЈАВА ДИРЕКТОРА ФАБРИКЕ ВОДЕ ПОВОДОМ ЦВЕТАЊА ЈЕЗЕРА

Дана 12.07.2017. године директор Фабрике воде у Мајдеву, Мирослав Стојановић дао je изјаву за медије поводом појаве модрозелених бактерија у акумулацији Ћелије.

НАЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „Дан животне средине – 2017“

Светски дан заштите животне средине обележава се сваке године почетком јуна у више од сто земаља света. Установљен још 1972. године, Уједињене Нације скрећу пажњу влада држава и најшире јавности на горућа питања заштите животне средине и потребу њиховог континуираног решавања.

JKP “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ УЗЕО УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ БАЛОНА

Поводом другог међународног фестивала балона „Крушевац кроз облаке“ ове године ЈКП „Водовод-Крушевац“ је узео учешће.

НАСТАВАК АКЦИЈЕ ПОШУМЉАВАЊА У СЛИВУ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Наставља се акција пошумљавања голих површина у сливу језера Ћелије, које се налазе у I Зони санитарне заштите.

ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дана 03. јуна на платоу испред Дома Синдиката ЈКП „Водовод-Крушевац“ као учесник манифестације је већ традиционално обележио светски еколошки дан.

ПОЧЕТАК ЈАВНИХ РАДОВА 2017.

Дана, 10.04.2017. отпочето је спровођење Јавног рада под називом „Прикупљање чврстог отпада са воде и обала језера Ћелије“.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs